GershøjBylaug

 

 

 

Home Bestyrelsen Arrangementer Byhuset Gershøj Nyt Gershøj-by

 

Up

 

Indkaldelse Gershøj Bylaug Generalforsamling

Gershøj Bylaug indkalder til ordinær generalforsamling

Søndag den 27. Marts kl. 12.00 i Byhuset, Havnevej 16

Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan findes på www.gershojbylaug.dk

 

Efter generalforsamlingen serveres Gullaschsuppe med friskbagt Gershøj brød

 

Vil du være med til at arrangere og gennemføre Bylaugets traditionelle aktiviteter.

Kunne du tænke dig at være med til at arbejde for fællesskab, udvikling, nytænkning samt tage initiativer til gavn for Gershøjs borgere.

Det er også en god vej til at få sociale kontakter i Byen.

 

Du kan finde kontakterne til bestyrelsen på hjemmesiden – skriv til os hvis du vil være med eller have mere info

Husk at betale kontingent for 2022 kr. 125,-

Bank reg. 2670  kto. 2551325272 husk navn og adresse

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling Søn D. 8.  December 2021 kl. 19.00 i Byhuset

Ekstra ordinær generalforsamling GershøjBylaug

onsdag d. 8 december 2021

Valg af dirigent.

Jacob Søgaard

Der konstaterer at den ekstra ordinære generalforsamling er lovlig indkaldt.

Valg af referent.

Maria Dyssegaard

Valg af stemmetællere.

Vælges hvis nødvendigt.

 

Ad. 1

Axel redegør mundtligt for hvad der ligger til grund for at Bylaugets bestyrelse ønsker at omgøre sætningen ; ”de af generalforsammlingens valgte revisorer bliver bedt om at gennemgå regnskabet” til ; ” Regnskabet for 2020, godkendes uden bemærkninger”. (Se vedlagte bilag 2)

 

Der kommer en del menings udveksling, bl.a følgende :

Inge K. er ikke enig med bestyrelsen og synes stadig de to tidligere revisorer, Bente og Maj-Britt skal gives lov til at gennemse regnskabet 2020.

Kenneth W. giver udtryk for han mener det er foregået lovbrug.

Bestyrelsen henviser til vedtægterne og til at vedtægterne ikke tager højde for en pandemi. Det bliver derfor et tolknings spørgsmål.

Per K. opfordrer til vi taler ordentligt til hinanden og gerne må være uenige samt understreger betydningen af et sammenhold i vores lille by.

Knud-Erik L. referer endnu engang til vedtægterne.

Kenneth W. fremhæver at der burdes inddrages en advokat.

 

Maria D. opfordrer til at den til tider aggressive tone der både var til den ordinære generalforsamling og som også anes på den ekstra ordinære generalforsamling stopper.

At det skaber spild og ubehagelig stemning for alle deltagende samt i byen.

Jacob S. stopper meningsudvekslingen og går til afstemning.

Der ønskes skriftlig afstemning. Niels H. og Maiyanne vælges som stemmetællere. Den skriftlige afstemning blev 12 for bestyrelsens ændringsforslag og 2 imod.

 

Ad. 2

Arne Stentoft blev på den ordinære generalforsamling valgt til suppleant. Dette godkendes uden afstemning.

 

Ad.3

Inge spørger til konstitueringen i bestyrelsen. Den er uændret.

Inge gør opmærksom på at der er forkert dato til søndagsfrokosterne.

De rigtige datoer er : Nytårskur d. 9 jan., Brunch og Banko d. 6 februar og ordinær generalforsamling d. 27 marts.

Det rettes på hjemmesiden.

Dirigent :

Referent :

Ekstraordinær Generalforsamling Søn D. 8.  December 2021 kl. 19.00 i Byhuset

OBS: ALENE FOR MEDLEMMER AF GERSHØJ BYLAUG

Dagsorden:

1.      Korrektion af beslutningsgrundlag vedr. regnskabet 2020,  taget på ordinær generalforsamling, bilag fremlægges med ny formulering til beslutning.

2.      Korrektion af faktuel fejl i referatet vedr. manglende valg af suppleant fra ordinær generalforsamling

3.      Eventuelt

 Bylauget

Referat af Ordinær Generalforsamling Søn D. 7. November 2021 kl. 19.00 i Byhuset

1. Valg af dirigent, referent, stemmetællere.

Flg. blev valgt: Henrik Boesen, Inge Kristoffersen, Trolle Mikkelsen, Nina Bøgh

 

2.   2. Oldermandens beretning.

Axel causerede over temaet ” fra vision til udvikling” eksemplificeret ved arrangementet 1. søndag i advents udvikling. Fra baglokale hos købmanden til fakkeltog til kroen.

Axel kundgjorde også, at han trækker sig som oldermand i løbet af den nye valgperiode – fortsætter nok som bestyrelsesmedlem/suppleant.

Godkendt med applaus.

 

3. remlæggelse af regnskab for 2019 og 2020 ved kassereren.

2019:

Blev forelagt. Af investeringer blev nævnt: plastbokse, gardiner til telt, headset, mikrofoner, 3 mikroovne, 2 stålreoler, tagrender til telt, udhængsskab ved kro, popcornmaskine, lyskæder, rensning af telttage. Regnskabet blev godkendt.

2020:

Inge Kristoffersen påpegede, at de to revisorer af dette regnskab ikke var valgt af generalforsamlingen. Dette afstedkom forskellige meningsudvekslinger, der endte med en afstemning: De to generalforsamlingsvalgte revisorer bliver bedt om at gennemgå regnskabet. Hvis de ikke har kommentarer er regnskabet godkendt – hvis de har kommentarer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Dette stemte flertallet for.

Kassereren redegjorde for punktet investeringer: køkkengrej, gardiner, cafeborde, gulv til telt, lyskæde.

Underskuddet på fællesarrangementer skyldtes bl.a. at man måtte købe mad udefra til revy, færre gæster (corona restriktioner), nytårskuren.

 

Val4. Valg til bestyrelsen:

Axel, Maria, Rene blev valgt/genvalgt.

Jacob Søgaard blev nyvalgt.

Der mangler to til bestyrelse- der arbejdes på at finde emner inden næste generalforsamling.

 

5. Valg af 2 supleanter.

Kristian modtog genvalg

En ledig plads.

 

6.    valg af 2 revisorer og revisor suppleant.

Steffen modtog genvalg

Inge K. nyvalgt.

Bent Sørensen, suppleant

 

7.    fastsættelse af kontingent.

Uændret: dvs. 125 kr. pr. husstand – gælder for et kalenderår.

 

8.    Nyt om byhuset.

Axel fremlagde bestyrelsens planer – der kommer mere på hjemmesiden senere.

 

9.    Indkomne forslag.

Ingen.

 

10. Evt.

Tak til de fratrådte siden generalforsamling 2019:

Revisorer: Maj-britt, Bente

Byhus: Inge, Kirsten

Bestyrelsen: Nina, Annette, Arne S., Arne N,,Benedicte, Charlotte.

Dirigenten takkede for – næsten- god ro og orden.

 

Referent Inge Kristoffersen,                      dirigent Henrik Boesen.

______________________                                    ____________________

 

 

 

1.   

GENERALFORSAMLING SØN D. 7. NOVEMBER 2021 kl. 12.00 i Byhuset og Referat

1.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.     Oldermandens beretning

3.     Kassereren fremlægger revideret regnskab for  2019 og 2020 til godkendelse

4.     Valg / genvalg af bestyrelsesmedlemmer som har siddet i to år – eller mere - p.g.a. Corona,

På valg er:

Axel, modtager genvalg

 Annette genopstiller ikke

 Rene, modtager genvalg

Arne S genopstiller ikke

Maria modtager genvalg

Arne N. Er udtrådt af bestyrelsen

Ikke på valg er: Ole W, Knud E, Mayianne og Kaj

5.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

            Pt. Kristian, modtager genvalg

ny suppleant på valg Arne S

6.     Valg af 2 revisorer og revisor suppleant

            PT. Steffen modtager genvalg

der vælges nye revisor (Jacob stiller op til bestyrelsen)

7.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år. I lyset af Bylaugets økonomi ser

          bestyrelsen ingen grund til at forhøje kontingentet.

8.     Seneste nyt omkring Byhuset, se bilag omkring rengøring, økonomi m.v.

9.     Behandling af indkomne forslag

10.   Eventuelt, herunder tak til fratrådte siden generalforsamling i 2019; revisorer Majbritt & Bente, Byhus Inge & Kirsten samt bestyrelsen Arne S, Arne N, Benedicte og Charlotte

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning; i år er der Gullasch på menuen.

 

GENERALFORSAMLING SØN D. 7. APRIL 2019 kl. 12.00 i Byhuset og Referat

Gershøj Bylaug indkalder til

GENERALFORSAMLING SØN D. 7. APRIL 2019 kl. 12.00 i Byhuset

 1.     Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 2.     Oldermandens beretning

 3.     Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse

 4.     Valg / genvalg af bestyrelsesmedlemmer som har siddet i to år.

            På valg er: Knud-Erik,, Arne N., Ole, Nina og Gert

            Nina og Gert ønsker ikke genvalg

 5.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

            PT. Kristian og Michael

 6.     Valg af 2 revisorer og revisor suppleant

            PT. Majbritt og Bente

 7.     Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 8.     Behandling af indkomne forslag

 9.     Eventuelt

 Bestyrelsen 

 

 1. Forslag der ønsker behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden  senest en uge før generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 2. Dirigenten skal fastslå om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamling og endelig godkende og underskrive referatet efterfølgende

 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af  fremmødte medlemmer

Efter generalforsamlingen serves forloren skildpadde

 

Referat (Tryk på billedet for stor størrelse)

 

 

2. Ekstraordinær Generalforsamling torsdag 16. April 2018

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 26. April kl. 19.00 I Byhuset

1. Anden behandling af vedtægtsændringer

2. Eventuelt

Efter generalforsamling serveres der Hot Dogs fra bylaugets pølsevogn.

 

Ekstraordinær Generalforsamling Søndag 11. Marts 2018

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 Søn. D. 11. Marts kl. 13.00 I Byhuset

 Dagsorden

    1.    vedtægtsændringer

    2.    valg til bestyrelsen

Efter generalforsamling er der fællesfrokost i Byhuset.

Denne frokost erstatter den annoncere frokost den 4. Marts, som hermed aflyses

Mvh Bestyrelsen

 

Forslag til vedtægtsændringer, tryk for stor kopi

Generalforsamlingen

Generalforsamling 2018 Referat

 

Generalforsamlingen

Generalforsamling 2018 Beretning

Gershøj Bylaug

Beretning 2017

 

Året 2017 har for så vidt lignet de foregående år m.h.t. Bylaugets traditionelle aktiviteter.

Og dog. Året startede med brask og bram, idet det var rygtedes at Gershøj kro, som havde været lukket siden september 2016, var sat til salg, og ejerne ville sælge til ejerlejligheder på trods af lokalplanen, som entydigt sagde at der skulle være en kro.

Vi holdt hurtigt et møde i Bylauget, og besluttede derefter at indkalde til borgermøde.  Her viste der sig rigtig stor interesse for at bevare en kro i Gershøj.

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med mulighederne for at købe kroen, og i den forbindelse indsamle økonomiske tilsagn fra borgerne til købet. Der var mange ideer til kroens fremtid – men vigtigst var, at vi kunne overtage kroen – før alt andet kunne ske.

Denne arbejdsgruppe gik i dialog med ejerne, og fik salgsvurderet kroen af en ejd.mgl., samt gennemgået kroen af fagfolk m.h.t. bygningernes tilstand for at få en ide om hvad bygningerne skulle koste. Vi lånte nøglen hos ejerne og holdt  åbent hus på kroen.

Vi holdt mange møder hvor vi bl.a. udarbejdede vedtægter for den forening der skulle stå for købet. Derefter indkaldte vi til stiftende generalforsamling for ”Gershøj Kro’s Venner”

Dette tog naturligvis noget tid, til ejernes utilfredshed. Arbejdsgruppens arbejde sluttede imidlertid brat da en gruppe andre investorer fra byen lagde et købstilbud som sælgerne efter nogen forhandling accepterede. Investorgruppen overtog 1. Juli 2017. Herefter nedlagde arbejdsgruppen sit arbejde.

Gershøj kro slog herefter dørene op 1. August – og det kan vi alle være glade for – Kroen var bevaret – husk nu at besøge den.

Nå  vanen tro afholdt vi i foråret REN STRAND OG BY, og det er dejligt at der stadig er borgere i byen, som vil give en hånd med til dette arrangement. Det kommer jo os alle til glæde, at vi ikke skal kigge på tomme øldåser pizzabakker m.v. når vi går en tur.

Og det med at gå en tur – det er jo blevet højaktuelt lige nu. Sidste år stoppede vi arbejdet med at sikre en spang langs fjorden mellem stejlepladsen og Helene kilde hen over det sumpede område. Selvom vi havde fået de nødvendige tilladelser, var vi kørt fast i manglende bevillinger .

Denne beslutning affødte heldigvis ny energi hos andre kræfter i byen, som tog projektet over. Og det er nu lykkedes med økonomisk støtte fra Nationalparken, er der skaffet tilstrækkelige midler, og nu står spangen så færdig. Så vidt jeg har hørt mangler der bare et rækværk på den ene side, så er den færdig. Har I ikke været forbi endnu – så gør det.

 Men tilbage til sommeren 2017 hvor vi igen afholdt HAVNEFEST. Det var en meget vellykket fest, både med boder, elastikspring og kapsejlads, hvor Børneklub og sejlklub hjalp til sammen med Fritidsfiskerne klappede fisk med børnene.

 Planken måtte vi aflyse, idet de tidligere plankekæmper alle er gået på pension – og de yngre generationer er nogle åbenbart bangebukse! Planken er en rigtig gammel tradition – jeg håber ikke det er slut – publikum er der i hvert fald.

GERSHØJ  REVYEN spillede igen for et fuldt telt, og SANKT HANS samlede vel omkring 200 gæster, som fik mulighed for at hilse på Dronning Margrethe og prinsgemalen.

I sensommeren deltog bylauget atter i Kirkefestivalen i Sæby. Det er 3.die gang vi er med, og i 2017 gik det rigtig fint – vejret var også med i forhold til forrige år hvor det både stormede og regnede, Det betød naturligvis flere gæster denne gang, og dermed bedre omsætning i bylaugets telt.

Efteråret bød igen på søndagsfrokoster, ålegilde og brunch og banko m.v.

2017 sluttede med JUL PÅ TREKANTEN, som igen trak mange både børn og voksne til juletræstænding, godteposer og gløgg og æbleskiver, efter julegudstjenesten i Gershøj Kirke.

Og så her til allersidst åbnede vi 2018 med den sædvanlige NYTÅRSKUR i Byhuset. Go’ mad og dejlig stemning. Så der har været rigtig mange arrangementer. Og så er vi fremme ved generalforsamlingen i dag.

Jeg vil gerne takke alle medlemmer i bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år. Jeg vil også gerne takke de hjælpere udenfor  bestyrelsen der har givet en hånd med ved de forskellige arrangementer – det kan vi ikke undvære.

 

Axel Steen Christensen, Oldermand

 

 

Generalforsamling Søndag 4. Februar 2018

Ordinær generalforsamling i Gershøj Bylaug afholdes

Søndag d. 4. februar kl.12 i Byhuset

 

Med følgende dagsorden:

 1. 1.    valg af dirigent, ordstyrer og stemmetællere

 2. 2.    oldermandens beretning

 3. 3.    kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse

 4. 4.    valg af 5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år; valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt kasserer i lige år

 5. 5.    valg af suppleanter og revisorer

 6. 6.    fastsættelse af kontingent for det kommende år

 7. 7.    behandling af indkomne forslag

 8. 8.    eventuelt.

 

Venlig hilsen bestyrelsen.

 

PS. Der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej om det er noget for dig eller en du kender, at indgå i arbejdet.

 

Bylauget serverer forloren skildpadde efter generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen

Generalforsamling 2017 Beretning

Beretning marts 2017

 Sidder  I godt. Det er fint. Det er nemlig nye stole vi har indkøbt til Byhuset. For et stykke siden købte vi nogle andre, som gik i stykker allerede den første dag. De er nu returneret, og vi har købt disse, som i øvrigt er identiske med de stole som Børneklubben også har købt.

De faste traditioner som vi med tiden har oparbejdet i Bylaugs regi, vil også fortsætte i den kommende sæson og i øvrigt være beskrevet i ”Gershøj Nyt” – så dem vil jeg ikke komme nærmere ind på i dag.

Spang

Jeg fortalte ved sidste år om arbejdet med at få opbygget det gamle projekt om en Spang, på arealet nedenfor Vissegaard, så man kunne gå tørskoet fra stejlepladsen og over til kilden. Vi havde fået skaffet de første pæle som lå i området, men pludselig svandt antallet og ingen viste rigtigt hvorfor. Vi spurgte Paw, som samtidig gik og byggede til sin hus båd, men han kendte ikke til det, og meddelte samtidig at han ikke ville være med i projektet længere.

Vi har derefter søgt på andre tilbud på opgaven, men det viser sig at desværre at det nu er blevet meget dyrere, samtidig med at vores økonomiske tilsagn nu er udløbet igen – og i øvrigt slet ikke slår til længere. Projektet står nu til at koste ikke under 300.000 og vi havde tilsagn om 100.000

Vi konstaterer i bestyrelsen, at det ikke er os muligt at gennemføre projektet.

Gershøj Kro.

I ved jo alle at Gershøj kro er lukket, og at ejerne ønsker at sælge. Vi indkaldte i den anledning til et borgermøde for at lodde stemningen i byen for en evt. overtagelse, for at sikre at vi stadig havde en kro i Gershøj.

Der meldte sig omkring 40 borgere som alle ville bidrage økonomiske og støtte på anden vis til dette projekt. Vi har p.t. tilsagn på omkring 700.000 kr. Blandt disse er der således nu nedsat en styregruppe som er gået i gang med konkrete tiltag for at få udarbejdet en købs vurdering af en fagkyndig person, som modsvar til ejernes salgsvurdering.

Ejerne har meldt ud at prisen ligger over 4 mill. Denne pris er styregruppen dog ikke til sinds at acceptere. Der har være en bygningsmæssig gennemgang af ejendommen, og der er en del forhold som skal bringes i orden – herunder bl.a. isolering, idet det p.t. koster ca. 14.000 pr. md. blot at opvarme kroen.

Så indtil videre må vi afvente gruppens arbejde, og så se om køber og sælger kan komme overens. Man kan stadig komme med økonomisk tilsagn. Der vil bliver oprettet både en hjemmeside og en facebook gruppe.

I forbindelse med aflevering af tilkendegivelser, satte vi en postkasse op herude – den bliver siddende og man kan i øvrigt altid komme med forslag m.v. til Bylauget ad denne vej.

Søndagsfrokost

Søndagsfrokost i Byhuset har jo gennem snart mange år været en fast tradition, og det vil det blive ved med at være fremover. Dog vil vi ændre lidt på konceptet. Sidste fællesfrokost viste vejen til nye tider hvor det ikke kun er bestyrelsen der står for at tilberede maden, og det har vi tænkt at fortsætte med. Hvordan vi lige organiserer det ligger p.t. ikke klart, men at brugerne bliver inddraget i fællesskabet mere end tidligere – det  ligger fast.

Havnefesten 2016

Havnefesten 2016 blev igen en god oplevelse for mange. Gode aktiviteter for børnene, masser af helstegt gris og god underholdning i aftenens Gershøj Revy.

Vi har de seneste sæsoner kæmpet med økonomien, idet Paw og senior klubbens telt har taget halvdelen af ølsalget, uden ellers at deltage i Havnefesten. Det kan vi desværre ikke gøre noget ved.

Det vi har gjort er, at samle vores aktiviteter til een dag - nemlig lørdag, i stedet for både fredag og lørdag. Det viste sig at være en god beslutning - at sætte revyen på lørdag aften, i stedet for levende musik. Det er dejligt med levende musik, men økonomien kan ikke holde, når pengene til det skal hentes på ølsalget, som jo som tidligere nævnt, er vigende. Med denne justering fra to dage til én dag og uden levende musik, kunne vi trække os ud af Havnefesten 2016, med et overskud.

Sikker trafik.

Så lykkedes det omsider at få gjort noget omkring den trafikale situation i Gershøj. Vi har fået striber og skiltning. Personligt er jeg meget tilfreds med resultatet, som ser ud til at virke efter hensigten. I sær fra de bløde trafikanter hører jeg tilfredse tilkendegivelser. Jeg skal også nævne at vi ikke har glemt byporte. Vi sendte jo materiale ud hvor vi bad om forslag hertil. Der kom ikke ret mange – faktisk kun to konkrete forslag – men tak alligevel for dem. Vi har imidlertid ikke haft den fornødne tid til at tage os af det i bestyrelsen. Det er ikke glemt – det kommer.

Arrangementer uden for Gershøj

Med hensyn til arrangementer uden for Gershøj deltog Bylauget både i øko kirkefestival i Sæby og fritidsmessen på Rye Gods. Vi vil stadig repræsentere Gershøj i Kirkefestivalen men er noget usikre på Rye Gods, idet præmisserne for deltagelse ikke er så gunstige i.f.t til det store arbejde det er at stable en Tapas og Vin bar op, og bemande den over 2 dage.

Sluttelig vil jeg takke byens andre foreninger for samarbejdet med at få indkøbt og opsat en hjertestarter, som nu sidder funktionsdygtig ned på havnen.

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde og vel udført arbejde i de mange tiltag vi har gennem en sæson, samt bringe en tak til de borgere der har bistået os med hjælpende hænder til de forskellige arrangementer.

Gershøj marts 2017

Generalforsamlingen

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Gershøj Bylaug afholdes

Søndag d. 5. marts kl.12 i Byhuset

 

Med følgende dagsorden:

1.    valg af dirigent, ordstyrer og stemmetællere

2.    oldermandens beretning

3.    kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse

4.    valg af 5 bestyrelsesmedlemmer i ulige år; valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt kasserer i lige år

5.    valg af suppleanter og revisorer

6.    fastsættelse af kontingent for det kommende år

7.    behandling af indkomne forslag

8.    eventuelt.

 

Venlig hilsen bestyrelsen.

 

PS. Der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej om det er noget for dig eller en du kender, at indgå i arbejdet.

 

Bylauget serverer forloren skildpadde efter generalforsamlingen

 

Generalforsamling Referat 2016

Referat fra generalforsamling i Gershøj Bylaug afholdt d. 070216.

 

 1. valg af dirigent, referent og stemmetællere. Jens ”Brandmand”, Inge K, Maj-Britt M og Johny Dam blev valgt.

 2. Oldermandens beretning.Blev godkendt.Obs. Havnefesten afvikles i år kun om lørdagen.        Der udskrives konkurrence mht. ideer til ”Byport” 

 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Regnskab for såvel Bylaug som Byhus blev godkendt.

 4. Valg af kasserer. Genvalg af Bente Kjær 

 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.Axel, Trolle og Annette var på valg og blev genvalgt.

 6. Valg af suppleanter og revisorer.Michael, Henrik, Maj-Britt og Birthe blev genvalgt. 

 7. Fastsættelse af kontingent for kommende år. Uændret 125 kr. pr husstand. Godkendt.

 8. Behandling af indkomne forslag.

  1. Bestyrelsen foreslog ændring af de 3 første linier i § 5 til: ”Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, senest i maj måned og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved opslag i Byhuset, udhængsskabet på havnen samt på Trekanten og annonceres på Bylaugets hjemmeside med en dagsorden, der minimum skal indeholde:”…. Forslaget blev vedtaget

 9. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes der til i forbindelse med fælles frokost arrangement en søndag.

 10. Eventuelt.

Formanden orienterede:

 • Der kommer nu internet forbindelse i Byhuset.

 • Ansøgning om udvendig vedligeholdelse af huset/maling – er afsendt.

 • Husk at støtte vores kro. Den nye koks mad blev anbefalet.

 

Beretning år 2015

 

2015 blev året hvor alle de gamle traditioner igen blev holdt i live. Søndagsfrokoster, Brunch og banko, Ålegilde, Julefrokost – ja og det hele foregår jo her i Byhuset. Byhuset som Gershøj kan være glade for og stolte af. Og vi passer på det i Bylauget – både m.h.t. inventar og andet vedligehold.

Byhuset bliver desuden ofte benyttet til private arrangementer, hvor vi jo kan tilbyde et festlokale med al nødvendigt inventar til en god fest, til en yderst favorabel pris. Men selv om lejen er meget billig, så gør denne indtægt os alligevel i stand til at bevare et lokale med fuldt inventar i god stand.

Som noget nyt i år har vi genindført  ”Nytårskuren” . For nogle år siden  gav vi dette arrangement tilbage til kroen, men det viste sig, at det i kroens regi mere blev et arrangement for udenbys gæster – og det var ikke vores intension – derfor er det nu tilbage i Byhuset, og den 6. Jan 2016 var vi vel omkring 40 deltagere til en rigtig flot frokost.

I det forgangne år har Bylauget også deltaget i Økologisk Kirke Festival i Sæby. Vi stillede op med telte og etablerede en Tapas og Vin bar, som var et nyt indslag i denne festival. Vi agter at deltage igen i 2016, om end det ikke var den store økonomiske gevinst for Bylauget – men vi fik nogle vigtige erfaringer m.h.t. det kommende arrangement.

Vi stillede også op med vores pølsevogn som jo er blevet rigtig fin. Jeg skal måske lige indskyde, at medlemmer i Gershøj Bylaug, kan leje pølsevognen til private formål, til en yderst rimelig pris – ligesom det gælder vores festtelte.

Vi har også endnu engang gennemført ”Ren Strand & By” og det vil vi blive ved med. Der er god opbakning til arrangementet, og det er tydeligt at se på gader og stræder, at der er blevet ryddet op. Tak for det til de der bakker op om dette tiltag. Vi kvitterer med en griller og pilsner.

Havnefesten er jo som altid Bylaugets største arrangement i året. Vi bruger rigtig mange timer og energi på dette arrangement. Og alligevel bliver vi aldrig rigtig helt tilfredse. Vi synes ikke at der kommer nok deltagere i forhold til hvor meget energi vi lægger i arrangementet. Vi har gennem årene forsøgt forskellige tiltag med rigtig god live musik – men intet har givet det ønskede resultat. I denne erkendelse har vi derfor besluttet at samle vores aktiviteter til lørdagen. D.v.s. at børneboder, loppeboder, kapsejads, planken, spidstegt pattegris, revy og musik i teltet alt sammen samles på én dag. Selvfølgelig vil vi stadig holde Sct Hans som vi plejer – den ligger jo altid lige før eller efter havnefesten.

Og nu til en lidt mere speget sag. For mange år siden ansøgte Bylauget om tilladelse til at etablere en ”Spang” mellem stejlepladsen og Sct. Helene kilde, så man kunne gå tørskoet den vej nedfor Vissegaard. Vi fik dengang 25.000 fra Tipsmidlerne, men det var lagt fra nok, så projektet har ligget dvale.

Så var der pludselig mulighed for at søge midler i Lejre kommune til sådanne projekter – og tro det eller ej – vi fik tilsagn om 75.000 – jeps nu kører det..

Men nej - nu var bevillingen på de 25.000 afhængig af nye tilladelser fra Lejre kommune . Nye ansøgninger, og omsider får vi så de sidste tilladelser. Skal vi så i gang .. Nej nu er bevillingen fra Tipsmidlerne løbet ud. Vi skal søge igen – dog lover de hurtig sagsbehandling.

Nu er det bare sådan at prisen på det oprindelige tilbud også løbet ud i sandet. Da vi startede skulle vi bruge 125.000 – nu er beløbet blevet væsentligt større. Der står vi så nu. Vi har udfærdiget en materiale beskrivelse og venter på nyt pristilbud fra entreprenøren, så vi kan genfremsende diverse ansøgninger  til de respektive offentlige instanser – dog har vi nu nye tilladelser, så vi krydser fingrene endnu engang.

Vi finder at det er et rigtig fint projekt for Gershøj, og vil arbejde videre med det.

Samtidig hermed har vi været i dialog med Lejre kommune m.h.t. sikker trafik i Gershøj, og det mig personlig en stor glæde at kunne fortælle at vores arbejde har båret frugt. Gershøj er blevet sat på dagsordenen, og de fleste af vores ønsker vil blive imødekommet. Vi får afstribning, skiltning og bedre forhold ved busstoppestederne. Det er ikke til at sige helt nøjagtigt hvor meget, det kommer jo an på priserne for arbejdet. Men det er dog lovet, at vi kan forvente at der bliver afsat omkring kr. 900.000 til Gershøj. Det er dog en slat skulle jeg mene. Arbejdet vil begynde til foråret.

Vi har ønsket Byporte i begge ender af Gershøj. Sådanne er meget dyre at opstille – vi taler om 40 – 50000 kr. I Bylauget tænker vi at det kunne være en opgave for byens borgere, og vi så kunne bruge de midler til noget andet.

Vi tænker at vi vil udskrive en konkurrence omkring design til disse byporte. Et design som siger noget om byen – og når det så er valgt – tænker vi at det må være muligt at få dem fabrikeret og opstillet ved hjælp at lokale kræfter i byen. Og således kan Gershøj få sit helt eget design – det passer mig fint – vi er lidt for os selv her i byen..

Jeg vil gerne slutte med at takke alle borgere for opbakning til Bylaugets arrangementer, takke alle bestyrelses medlemmer for en utrættelig og engageret indsats, uden jer havde vi ikke det aktivitetsniveau vi alle nyder godt af.

 

Axel Steen Christensen, Oldermand

 

 

 

 

 

 

Dirigent Jens Rasmussen                                    Referent Inge Kristoffersen

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2015
Referat og beretning fra Generalforsamlingen er her

 

Beretning 2015                            

Referat fra generalforsamling i Gershøj Bylaug afholdt 9.3.2014.

 

1. valg af dirigent, referent, stemmetællere.

Flg. blev valgt: Jens Andersen, Inge Kristoffersen, Jens ”Brandmand”, Maj Britt Mikkelsen.

 

2. Oldermandens beretning.

Havde bl.a. fokus på:

 • Ren strand og by 27.4. kl.11

 • Havnefest – nyt vedr. revybilletter

 • Adgangsforhold til byhus – ny asfalt

 • ”Sikker trafik” –skrivelse p.t. hos embedsværket

 • Gershøj kro – ingen ændring i lokalplan.

Blev taget til efterretning uden kommentarer.

 

3. Kasserer fremlagde rev. Regnskab til godkendelse.

Blev godkendt.

 

4. Valg af kasserer.

Bente blev genvalgt.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Axel,Trolle og Annette blev alle genvalgt.

 

6. Valg af suppleanter og revisorer.

Michael Holt og Bjarne Nielsen(suppl.) William og Maj-Britt (rev.)

 

7. Fastsættelse af kontingent for kommende år (2015)

Fortsat 125 kr. pr husstand

 

8. Indkomne forslag.

En skrivelse ang. de elendige adgangsforhold fra havnen til kilden.

Aftalt at bylauget i første omgang retter henvendelse til ejerforeningen på Vissegård med anmodning om at lægge stien op på brinken i stedet for som nu, hvor den er i sumpen. Hvis dette ikke lykkes rettes der henvendelse til politikerne.

 

9. Evt.

Jens Andersen fremlagde oplæg fra TDC vedr. internetadgang/styrke. (det lægges ud på nettet). Der skal formentlig laves en underskriftindsamling - dette skal koordineres med børneklubbens tiltag.

Annette Skårup mindede om, at der i år er børneloppemarked lørdag på havnefesten. Annette er koordinator på denne aktivitet.

______________________________            _____________________________

ref. Inge Kristoffersen                                      dirigent Jens Andersen

 


 

Generalforsamlingen Referat fra generalforsamling i Gershøj Bylaug 10.03.2013.

 

1. valg af dirigent, referent, stemmetællere.

Dirigent: Jens Andersen, referent: Inge Kristoffersen, stemmetællere: Maj-britt Mikkelsen og William S. Jacobsen.

 

2. oldermandens beretning.

Blev godkendt uden kommentarer.

 

3.kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.

Blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

 

4. udgår i ulige år

 

5. valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg var: Ole, Pierre, Inge og Kirsten. De 3 første blev genvalgt. Kirsten opstillede ikke igen – i stedet blev Knud Erik Larsen indmeldt i bestyrelsen.

 

6. valg af suppleanter og revisorer.

Erik blev genvalgt som suppleant og Michael Holt blev nyvalgt.

Som revisorer blev William genvalgt og Maj-britt Mikkelsen nyvalgt.

Alice Jacobsen fortsætter som revisorsuppleant.

 

7. fastsættelse af kontingent for det kommende år (2014)

Status quo: 125,- pr. husstand

 

8. indkomne forslag.

Bestyrelsen havde udarbejdet nye retningslinier for lånegebyr til Byhuset.

Forslaget fik ros og blev vedtaget. (lægges nu ud på hjemmesiden).

 

9. evt.

Oplæg fra Strandjagtforeningen vedr. hjertestarter. Vi støtter fuldt ud forslaget og håber andre foreninger også vil bakke op om ideen.

Ønske om skiltning og bedre adgangsforhold til Hellig-kilden.

Ønske om trampesti ud af Gershøj.

Ønske om vejbelysning ud for Valdemarsvej.

Ønske om hurtigere internetforbindelser. Jens og William udgør i første omgang et lille udvalg vedr. denne sag.

 

Ref. Inge kristoffersen,              ordstyrer Jens B. Andersen

 

____________________          ______________________

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 10. Marts 2013 kl. 12:00 i Byhuset

 

Dagsorden:

        1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

        2.      Oldermandens beretning.

        3.      Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

        4.      Valg af kasserer

        5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

        6.      Valg af suppleanter og revisorer.

        7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

        8.      Behandling af indkomne forslag.

        9.    Eventuelt.

Der vil være et mindre traktement efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før

generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Dirigenten skal fastslå, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamlingen og endelig godkende

og underskrive referatet af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 11. Marts 2012 kl. 12:00 i Byhuset

 

Dagsorden:

        1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

        2.      Oldermandens beretning.

        3.      Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

        4.      Valg af kasserer

        5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

        6.      Valg af suppleanter og revisorer.

        7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

        8.      Behandling af indkomne forslag.

        9.    Eventuelt.

Der vil være et mindre traktement efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før

generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Dirigenten skal fastslå, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamlingen og endelig godkende

og underskrive referatet af generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Formandens beretning 2011
 

Byhuset. Sidste år sagde jeg i min beretning at vi ville arbejde for at få gjort noget ved det gamle fyr, som ikke kunne mere. Der er så også sket noget – men tog godt nok lang tid, og blev rigtig dyrt. Sagen lå i lang tid på embedsmændenes bord, mens varmeblæsere kørte i alle kroge af huset, så vi til sidst stod med en elregning i nærheden af 75.000 – heldigvis betaler Lejre kommune for opvarmning. Ligeledes blev der sat et konsulent firma på for at analysere varmebehov og hvilken foranstaltning der skulle etableres. Denne analyse kostede også omkring 75.000 – og der var stadig ingen varme.
Bylauget retter så ( 8. november) henvendelse til Jens Jensen, som sidder i kommunalbestyrelsen – og umiddelbart herefter sker der noget. Først i byhuset og efterfølgende i resten af huset. Løsningen var imidlertid ikke den som analysen anbefalede, vi konstaterer derfor, at der var brugt 150.000 på ingenting.
Vi holder stadig øje med de nye installationer – der har bl.a.  været uregelmæssigheder med el nedbrud m.v. – og så ryger varmen i hele huset. Vi håber at vi ender med at alt fungerer som det skal.
 
2.   Havnefesten. 2010 blev det år hvor det lykkedes at få flere foreninger i byen til at deltage aktivt med en eller anden aktivitet, og det blev en stor succes. Der var på den måde rigtig mange ting som familierne kunne hygge sig med om lørdagen, udover de traditionsrige som skal være der.
Vi gennemførte ændringen med Revy fredag aften, og live musik i teltet lørdag. Der kom nogenlunde det samme antal tilskuere til revyen, og der var pladser nok – så vi fortsætter sådan.
Lørdag eftermiddag er så i familiernes tegn, og om aftenen er der så gang i den i teltet – og det var der. De der var med fik et brag af en oplevelse – vi håber der kommer flere i år – vi har nemlig hyret det samme band.
 
3. Søndagsfrokosterne kører efter samme koncept som tidligere. Det er stadig ålegildet der er det største trækplaster. Normalt er vi et sted mellem 20 – 40, som nyder en stille frokost, med en lille en til.
 
4. Julen på trekanten fik i 2010 et nyt problem, idet træet pludselig var væltet om på siden. Hele soklen i jorden var revet løs, så den skulle udskiftes. Der gik heldigvis ikke mange dage så var en ny sokkel sat op, og der kom friske lyskæder på, så det så rigtig fint ud igen. Vi har ved samme lejlighed rykket placering en smule, så julemanden bedre kan komme rundt sammen med alle børnene. Vi må så senere flytte den ene blå beton ring, den var frosset fast. Vi tænker helt at fjerne den, vi synes ikke den er særlig pæn. 1.ste søndag i advent er et fint lille arrangement, og der er rigtig hygge i teltet efter gudstjenesten i kirken. Nogle af jer hilste måske på borgmesteren, som vi havde inviteret til lejligheden.
 
5. Vi har fået en henvendelse fra Kalle, om Bypumpen. Den er jo ikke aktiv mere, men står der midtvejs på Havnevejen, og ser pæn ud. Kalle som passer den, fortæller at den er blevet syg. Hvis nogen har kontakt til en god bøgestamme, så vil Kalle stå for udskiftningen, og overflytning af beslagene. Han fortæller også, der er fint ved Kilden, men at han stadig må samle mange sten op, som for sjov bliver kasten ned i den. For at komme hen til kilden langs vandet, skal man passere et vådområde, som faktisk er umuligt med mindre man har gummistøvler på. Vi havde derfor ansøgt Friluftsrådet om midler til at etablere 2 spang (en slags gangbroer. I november fik vi så bekræftet en tildeling på 50% af materialer, hvilket vil sige 30.000 – men da hele projektet kostede over 100.000 – gik vi lidt i stå. Vi er ikke kommet videre i sagen p.t. –men den er ikke skrinlagt – vi har bare ikke haft tiden til det.
 
6. Ren strand - og by. Sidste forår havde vi annonceret projekt ren by og strand, som vi gennemførte med små 20 deltagere, og samlede flere poser affald sammen. Efterfølgende samledes vi til en pølse og dejlig fadøl.
Vi vil gentage dette projekt i 2011 – det vil blive annonceret senere
 
7. Redningsstander på havnen. Vi har modtaget skrivelse fra kommunen, som ikke længere vil bekoste vedligehold af redningskransen, som stå på havnen. Vi har haft kontakt til havnen og børneklubben, og den skal nok blive videreført – på en eller anden måde. Vi vil foreslå at byens foreninger i fællesskab overtager driften. Måske kan vi få trygfonden til at sponsere noget – det har vi ikke haft tid til at undersøge.
 
8. Mobilmast i Gershøj. Sagen er nu afsluttet. Kommunen indstiller at den bliver placeret på ejendomme Gershøjvej 89, i det nordvestlige hjørne.
 
Marts 2011
Axel Steen Christensen, Oldermand
 Referat af Generalforsamling i Gershøj Bylaug, søndag d. 6. marts 2011 kl. 12.00 i Byhuset

Referent: William S. Jacobsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Oldermandens beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
4. Valg af kasserer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter og revisorer.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Referat:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Oldermand Axel S. Christensen bøde velkommen til året generalforsamling i Gershøj Bylaug og foreslog Visti som dirigent. Visti blev valgt med applaus, og overtog ledelsen af mødet.
Visti erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Som dirigent valgtes William S. Jacobsen og som stemmetællere: Henrik & Majbritt.

2. Oldermandens beretning.
Axel fremlagde den vedlagte beretning.
Der var ingen kommentarer og beretningen blev taget til efterretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
Kasserer, Inge Kristoffersen, fremlagde regnskabet for Bylauget for perioden fra 14.02.10 – 31.12.10. med kommentarer om, at dette års regnskab jo er påvirket af, at regnskabet nu følger kalenderåret. Det betyder at de fleste medlemmer havde betalt kontingent for 2010, inden dette regnskabs begyndelse, så derfor er kontingentindtægterne meget lave. Der har i året været 158 medlemmer, så den reelle kontingent indtægt for 2010 er 16.750,- højere. Desuden er der en overførsel fra Byhusets regnskab på 8.000,-, som først er sket i 2011. Hvis dette tages med, er det reele overskud omkring 7.750, hvilket nogenlunde svare til det der er hensat til Havnefest aktiviteter fra ”Hugo’s hjørne”.
Regnskabet for Byhuset viser en lejeindtægt på 14.600,-, hvilket har været nogenlunde stabilt de sidste år. Et samlet underskud på 25,80.
Regnskaberne blev godkendt uden kommentarer.

4. Valg af kasserer
Udgår på ulige år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var 4 medlemmer af bestyrelsen på valg: Pierre, Ole, Kirsten og Lennart. Lennart ønskede ikke at genopstille, bestyrelsen foreslog i stedet Morten Steen Nielsen. Alle 4 blev valgt med applaus.

6. Valg af suppleanter og revisorer.
På valg var Lis Sigersted som genopstillede og Henrik Boesen, som ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen foreslog genvalg af Lis og nyvalg af Jens Rasmussen. De blev valgt med applaus.
Revisorerne, Hanne Bilde og William S. Jacobsen genopstillede og blev valgt med applaus.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 125,- pr. år pr. husstand. Vedtaget uden kommentarer.

8. Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet et forslag om forskønnelse af området ved stranden syd for havnen og blokering for at biler kan køre helt tæt på.
Området tilhører Kroen, så vi kan ikke gøre så meget, men bestyrelsen vil gerne tage kontakt med kroen, for at høre om vi i fællesskab kan gøre området lidt mere attraktivt, måske med nogle flere borde/bænke.

9. Eventuelt.
Med henvisning til beretningen, mente Leif ikke vi skulle vedligeholde en redningspost, det er bare et hærværksobjekt. Der var bred enighed om, at der bør være en redningspost på havnen/stranden og at bestyrelsen skal tage kontakt med havnen og se hvad det kan føre til.

Der var herefter ikke flere der ønskede ordet og dirigenten takkede for god ro og orden kl. 12.51, hvorefter forsamlingen gik i gang med den traditionelle ungarske gullasch suppe.
Visti Vegge, dirigent                                                William S. Jacobsen, referent

 


 

Gershøj Bylaug, Formandens beretning 2010

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen

a) Jeg vil gerne starte med begivenhederne bagfra, idet det der har fyldt meget i pressen i tiden omkring nytåret, var diskussionerne omkring en ny mobilmast i Gershøj.

Normalt bliver Bylauget spurgt til råds, når der skal dispenseres fra lovgivningen i forhold til byggesager i byen. Det var imidlertid ikke sket i denne sammenhæng.

Når Bylauget valgt at gå ind i denne sag, var det fordi vi skønnede, at den foreslåede mobilmast, havde konsekvenser for hele byen – kva sin højde i forhold til den nuværende TV mast.

I første omgang fik vi høringsfristen udsat, idet den var fastsat til tiden i og omkring jul/nytår, hvor mange mennesker naturligvis har andre ting de er optaget af i forbindelse med jul og nytår.

 

Vi afholdt et borgermøde her i Byhuset om emnet, og de opsamlede kommentarer har vi viderebragt til Lejre kommune, med opfordring til at lade TDC se på alle muligheder for alternative placeringer af masten, som ville give de færreste gener i miljøet i og omkring byen. Skrivelsen var opslået her i Byhuset. Samtidig pegede vi på problematikken omkring mobildækning i hele området – Gershøj, Biltris og Sæby – som måske kunne koordineres til en samlet løsning.

Der ligger sagen så nu. Vi har ikke modtaget yderligere informationer fra Lejre kommune.

 

b) Sidste år talte vi om etablering af 2 Spang lags fjorden, nedenfor Vissegaard. ” Spang” er gangbroer, som tænkes etableres henover det våde område, fra stejlepladsen og over mod  Kilden.

Denne sag har vi nu fået retur, idet ansøgningen skulle have været opsplittet i en materialedel og en arbejdsløndel.

Vi udbeder os derfor nu et nyt tilbud fra entreprenøren, hvor disse ting er opdelt, og genfremsender ansøgningen.

 

c) Havnefesten 2008 foregik i samme koncept som tidligere, og vi var rimelig heldige med vejret, i en ellers kold og regnfuld sommer. Revyen er det store trækplaster, og trækker som sædvanlig fuldt telt.

Denne sommer vil vi  forsøge os med levende musik lørdag aften i teltet. Det er en større udskrivning økonomisk end vi plejer, men vi synes at vi skulle prøve noget nyt. Det betyder så at Revyen kommer til at ligge fredag aften. Så må vi se hvordan det spænder af.

Vi har nogle kontakter i gang m.h.t. at få nogle flere aktive folk med, fra de øvrige foreninger i byen. Det ville være dejligt med nogle flere til at organisere og udføre det praktiske arbejde.

Vi savner især nogle voksne til at tage hånd om aktiviteterne for børnene.

I forbindelse med Havnefester ligger jo Sct. Hans, og dette arrangement kører videre som det plejer. Lidt afhængig af vind og vejr – er det et rigtig godt besøgt arrangement.

 

d) Fællesfrokosterne er den faste del af vinterens traditioner. Der er indlagt brunch, ålegilde, nytårskur m.v. Arrangementerne har et stabilt fremmøde, men vi kunne godt ønske os, at få mere fat i de yngre generationer i byen. Er der nogen der har gode ideer i denne sammenhæng – så vil vi meget gerne høre om det.

 

e) Nyårsfesten på kroen blev aflyst. Der var bare 6 tilmeldte – og det er naturligvis ikke tilstrækkeligt til dette arrangement. De første år var vi omkring 60 deltagere, og de seneste år har vi været omkring 30. Altså en nedadgående kurve. Dette tiltag vil derfor udgå af Bylaugets faste traditioner fremover – medmindre der kommer andre i byen, der vil videreføre dette arrangement.

 

f) Vi har modtaget en kopi af skrivelse fra grundejerforeningen xxxx, om etablering af cykelsti mellem Gershøj og Sæby. Gershøj Bylaug er enige i dette ønske, og vi har derfor selv efterfølgende sendt en skrivelse til Lejre kommune om dette forhold, for at bakke op om sagen.

Vi redegjorde i skrivelsen, for den uholdbare situation som både cyklende og gående har på strækningen mellem de to byer. En smal lige landevej med forholdsvis hurtigkørende trafik. Vi fremhævede især skolebørnenes situation, idet mindre børn fastholdes i forældrebiler, frem for muligheden for at cykle på en sikker skolevej, samt den gående trafik mellem Gershøj og Købmanden, som er henvist til kørebanen på vejen.

Vi vil i året 2010, sætte focus på trafik og færdsel i Gershøj, og nedsætte et udvalg og se på problemer og mulige tiltag for at forbedre forholdene for de såkaldt bløde trafikanter.

 

Byhuset har som sædvanlig været brugt flittigt gennem året. Der er mange lånere som nydt godt af de muligheder vi har her i huset.

Der er imidlertid i byen nogle der finder, at det skal være gratis at benytte byhuset.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at klargøre Bylaugets holdning.

Vi mener at det er i brugernes interesse at:

Der altid er pænt og rent

Der er velfungerende borde og stole

Der er bestik og service til min. 50 gæster

-      at der løbende er penge til forbedringer og vedligehold af både inventar og den del af bygningen kommunen ikke varetager.

 

Derfor vil vi fortsat at opkræve en leje på kr. 400,- , hvilket vi finder meget billigt for dette lokale. Borgere som ikke ønsker disse faciliteter, kan stadig låne børneklubben uden beregning.

Den seneste udvikling her i huset er så ,at fyret ikke kan følge med. Det er en gammel installation, som i år har været itu flere gange, med et koldt hus til følge. Vi har derfor skrevet til Lejre kommune om problemet, og foreslået en varmepumpe i denne del af huset. Det er jo fuldstændig i tråd med den herskende klimaånd. Vi har dog endnu ikke hørt noget – og vil under alle omstændigheder på førstkommende møde i den nye bestyrelse behandle denne sag.

Gershøj, Marts 2010

 

Oldermand, Axel Steen Christensen

 


 

Referat af Generalforsamling i Gershøj Bylaug, søndag d. 7. marts 2010 kl. 13.00 i Byhuset

 

27 deltagere, referent: William S. Jacobsen

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2.    Oldermandens beretning.

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4.    Valg af kasserer

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.    Valg af suppleanter og revisorer.

7.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8.    Behandling af indkomne forslag.

9.    Eventuelt.

 

Referat:

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Oldermand Axel S. Christensen bøde velkommen til året generalforsamling i Gershøj Bylaug og foreslog Arne som dirigent. Arne blev valgt med applaus, og overtog ledelsen af mødet.

Arne erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

Som dirigent valgtes William S. Jacobsen og som stemmetællere: Jørgen og Eva

 

2.    Oldermandens beretning.

Axel fremlagde den vedlagte beretning.

Jørgen spurgte til nyårsfesten, om ikke nogle andre kunne tage over, det var der fuld opbakning til bestyrelsen.

Flemming kommenterede beretningen: Det er en god beretning som viser de mange aktiviteter der foregår i Bylauget. Ønskede at man fra Bylaugets side arbejdede på at få en hastigheds chikane i byens sydlige indkørsel.

William kommenterede på ansøgningen til Spang på trampestien syd på fra havnen. Det er jo en ansøgning til Friluftsrådet man har sendt og man ville nok have fremmet processen, hvis man havde kontaktet ham, da han er formand for Region Sjælland i Friluftsrådet og sidder i bestyrelsen for Kreds Roskilde, som Lejre kommune høre under. Før den ændrede ansøgning sendes, vil det være en god ide at tage kontakt til den lokale Tipsambassadør, Jan Laybourn, for lige at få den pudset af.

Der blev spurgt til andre af årets arrangementer f.eks. jule arrangementet på trekanten. Axel havde valgt i år ikke at lave en kopi af tidligere års beretninger, men trække de ting frem der var særlige for dette år, så alle de rigtigt gode arrangementer, der kørte som de plejer var ikke med, herunder julearr. hvor der bl.a. blev uddelt 100 slikposer til børnene.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

 

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Kasserer, Inge Kristoffersen, fremlagde regnskabet for Bylauget for perioden fra 12.02.09 – 23.02.10 med kommentarer om, at næste års regnskab nok vil se noget anderledes ud, da hun på revisorernes opfordring vil overgå til at benytte kalenderåret som regnskabsår og få periodiseret specielt kontingentindtægterne i korrekt år. Det vil betyde meget lave kontingentindtægter på regnskabsåret 2010.

I øvrigt havde hun følgende kommentarer til regnskabet:

Der har været en svag stigning i antallet af medlemmer de sidste år, p.t. er 141 husstande medlemmer.

Havnefesten og Skt. Hans har givet et rigtigt godt overskud i 2009 på godt 15.000,-. Det sker på baggrund af en samlet omsætning på godt 60.000,-.

Arrangementer i byhuset balancerer stort set, set over årene, sidste år var der et lille overskud, i år et lille underskud, der primært skyldes ret få deltagere til Bankospillet. Bestyrelsen har besluttet at sætte prisen for søndagsfrokosterne op fra de. 25,- det har kostet de sidste ca. 10 år til 30,- pr. deltager.

Indkøb og forbedringer er på knap 24.000,-, hvoraf 10.000,- er betalt af Byhuset. De primære poster er: hækkeklipper til hækken ved kilden, whiteboard, supplering og reparation af teltet samt hylder til dette. Det er kun materialer, idet arbejdet er udført af nogle af Bylaugets medlemmer.

Herefter fremlagde Inge regnskabet for Byhuset. Der har været en lille stigning i lejeindtægterne, men over årene ligger det nogenlunde stabilt. Der er ud over de 10.000,- der er overgået til Bylauget anvendt godt 2.000,- på indkøb af vandhane og mørklægningsgardiner.

Der var ingen der havde kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt.

 

4.    Valg af kasserer

Inge Kristoffersen blev genvalgt som kasserer med applaus.

 

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der var 3 medlemmer af bestyrelsen på valg: Axel, Trolle Mikkelsen og Anette Skaarup. Alle 3 genopstillede og blev valgt med applaus.

 

6.    Valg af suppleanter og revisorer.

På valg var Lis Sigersted som genopstillede, desuden en vakant post. Bestyrelsen foreslog genvalg af Lis og nyvalg af Henrik Boesen. De blev valgt med applaus.

Revisorerne, Hanne Bilde og William genopstillede og blev valgt med applaus.

 

7.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 125,- pr. år pr. husstand. Vedtaget uden kommentarer.

 

8.    Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

9.    Eventuelt.

Mogens opfordrede til at flere deltog i kortspil inde ved siden af tirsdag kl. 10-12

Axel oplyste af man fra Lejre Kommune har fået en opfordring til at deltage i projekt Ren Strand, Ren Natur, en dag med rengøring og oprydning på strand og i by. Det vil man gerne bakke op om, der kommer senere en dato fra bestyrelsen.

Kirstin ønskede sig et større samarbejde med de øvrige foreninger i byen. Hvor er Børneklubben og Seniorklubben i dag. Axel var enig i dette, det ville være rart med mere samarbejde og der er nok ved at ske lidt på det område.

Der blev udtrykt ønske om lidt flere blomster m.v. ved havnen. Det ville jo være fint, men havnen er privat og parkeringspladsen er kroens, så Bylauget har ikke den store indflydelse der og nogle skal jo passe det.

 

Der var herefter ikke flere der ønskede ordet og dirigenten takkede for god ro og orden kl. 13.51, hvorefter forsamlingen gik i gang med den traditionelle ungarske gullashsuppe.

 


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 7. Marts 2010 kl. 12:00 i Byhuset

 

Dagsorden:

 

        1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

        2.      Oldermandens beretning.

        3.      Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

        4.      Valg af kasserer

        5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

        6.      Valg af suppleanter og revisorer.

        7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

        8.      Behandling af indkomne forslag.

        9.    Eventuelt.

 

Der vil være et mindre traktement efter generalforsamlingen.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før

generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

Dirigenten skal fastslå, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamlingen og endelig godkende

og underskrive referatet af generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 


 

Referat fra generalforsamling 2009

 

Gershøj Bylaug Indkalder til Ordinær Generalforsamling Søndag d. 1. marts 2009 kl. 13:00 i Byhuset

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Oldermandens beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Valg af kasserer

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleanter og revisorer.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

Der vil være et traktement efter generalforsamlingen. Ungarsk gullasch.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før generalforsamlingen.

 

Formandens beretning

 

Gershøj Bylaug, beretning 2009

 

Jeg vil starte min beretning med at mindes Poul Erik. Poul Erik afgik ved døden søndag den 15. Februar 2009. Poul Erik stod spidsen for Bylauget i mange år, indtil sygdom tappede hans kræfter. Det forhindrede dog ikke Poul Erik i at deltage med det han kunne. Generalforsamlingen har jo som bekendt udnævnt ham til æresmedlem. Han var en markant personlighed, som altid kæmpede for sine meninger om tingene. Poul Erik var aldrig bange for at udstille sig selv – de af jer der har set revyer med Poul Erik, ved hvad jeg mener.

 

Vi kan i Bylauget se tilbage på et år, uden de helt store sager.  Vi har afholdt de traditionelle arrangementer, som er med til at vi kan mødes i festligt lag, året igennem, og vi er meget glade for at der er så mange aktive borgere, der er med til at gøre Gershøj til noget specielt.

Det bliver spændende at se hvordan fremtiden i den nye Lejre kommune bliver for os her i nord.

 

Sankt Hans aften er som regel det første arrangement i årets gang. Denne aften samler mange mennesker på havnen. Vi forsøger løbende at få borgmesteren til at komme og holde båltalen. Deltagerne denne aften kommer ikke kun fra Gershøj, idet det er rygtedes i vores nabobyer, at der sker noget i Gershøj denne aften. Bylauget sørger for mulighed for fællesspisning i teltet, snobrød til børnene og vi har lavet en aftale Gershøj havn ,om at stå for materialer til bålet.

 

Vores Havnefest er jo den store sommerbegivenhed i byen, og den trækker mange på havnen til et par dejlige dage.

Hvis i ikke plejer at deltage fredag aften, så kik ned op oplev karaoke fra scenen.

Gershøj Revy leverede igen pragtfuld underholdning, og det var igen det helt store tilløbs stykke.

Havnefesten er et stort arbejde, og vi savner altid hjælpere.

 

Fisketuren på sundet, har ligget i dvale et par år, men den genoptog vi 2008. Der var både lokale og udenbys deltagere. Det blev en fin tur, dog uden de store fangster. Vi har talt om at prøve at arrangere en fladfisketur – men det kommer der mere om senere på året.

 

Julen på Trekanten er blevet en fasttømret tradition. Julemanden kom igen og delte godteposer ud til børnene. Gløgg og æbleskiver til de voksne. Vi uddelte næsten 90 poser ud, det siger noget om deltagerantallet. Vi pillede træet ned før Nytårsaften, belært af erfaringerne fra sidste års hærværk.

 

Nytårsfesten på kroen blev i år en stor succes. Vi var knap 60 deltagere som nød en udsøgt middag med vine. Senere champagne, fyrværkere og natmad. Vi glemte helt at gå hjem. Der var i år både deltagere fra Gershøj og Sæby. Dagen efter var der så oprydning og rengøring, og det var rigtig dejligt at se hvor mange der havde fulgt opfordringen til at være med til 2. halvleg

 

Nytårskur er jo en gammel tradition fra tiden da Søren og Anne drev Gershøj Kro.

Nu foregår det her i Byhuset, med Bylauget som vært. Bestyrelsen laver maden, og I betaler for drikkevarerne.

 

Søndagsfrokosterne i Byhuset bliver planlagt for en sæson ad gangen, så I kan se datoerne på hjemmesiden. Det kan også ses i Gershøj Nyt, som husstandsomdeles.

Nogle af frokosterne sammenkædes med andre arrangementer som f.eks. bankospillet og ålegildet m.v.

 

Byhuset gennemgår løbende renoveringer og forbedringer. Som jeg sagde sidste år, så var kaffemaskinen blevet meget træt, og vi har, som I kan se, købt en ny. Vi var også begyndt på renovering af udearealet, og det er også blevet færdigt. Huset bliver flittigt brugt, og vi indskærper alle lejere at overholde reglerne m.h.t. parkering og lukningstider, a.h.t. de omkringboende.

 

Lokalplan 25.10 er ikke helt uddebatteret endnu - strandstien er langt fra hvad vi kunne ønske os.

Bylauget arbejder derfor fortsat videre med denne sag. Vi har kontakt med kommunen samt ejeren, og arbejder med planer om en gangbro over det våde område ved fjorden. Ejeren er positiv for projektet – vi skal bare finde nogle penge.

 

Derudover er der naturligvis mange mindre spørgsmål, som vi løbende behandler i Bylauget. Jeg kan f.eks. nævne pasning og vedligehold af den gamle pumpe på Havnevej, deltagelse i møder med kommunen og indsigelse mod påtænkt byggeri i den tidligere købmandsbygning.

 

Jeg vil afslutningsvis takke alle i bestyrelsen for en aktiv indsats i Bylaugets arbejde og i det arbejde der følger med i den anledning. Tak til Anette og Leif, selvom de vælger at forlade os.

Også en tak til suppleanter og revisorer for deres indsats.

 

Axel Steen Christensen

Oldermand

 

Referat signeret

 


 

Gershøj Bylaug, Formandens beretning 2008

 

 

Så er der gået endnu et år siden vi sad her sidst.  Året der er gået har budt på de traditionelle velkendte arrangementer, som er medvirkende til at bringe byens borgere sammen i forskellige sammenhænge. Det er der også andre foreninger i Gershøj der gør, og vi er meget glade for at Bylauget er en meget aktiv del af et meget aktivt foreningsliv i Gershøj.

 

Sankt Hans aften er som regel det første arrangement i årets gang. Nogle gange falder den sammen med Havnefesten, men uanset hvad, så samler vi mange mennesker på havnen denne aften. Vi forsøger løbende at få borgmesteren til at komme og holde båltalen. Nogle gange har vi også fået ”Sagafjord” til at sejle tæt forbi denne aften, men Sagafjord har en fast tidsplan de skal holde i Roskilde, så det er ikke nemt at passe ind i vores tidsplan.

Deltagerne denne aften kommer ikke kun fra Gershøj, så det er også rygtedes i vores nabobyer, at der sker noget i Gershøj denne aften. Bylauget skaber rammerne for denne aften med mulighed for fællesspisning i teltet, snobrød til børnene og har lavet en aftale Gershøj havn om at stå for materialer til bålet.

 

Vores Havnefest er jo den store sommerbegivenhed i byen, og den trækker mange på havnen til et par dejlige dage. Vi laver lidt om fra år til år, men det er stort set de samme ingredienser der bærer arrangementet. Ikke mindst Gershøj Revy, som har markeret sig som det helt store tilløbs stykke. Historisk var det oprindelig Børneklub, Gershøj Havn og Bylauget som i fællesskab stod for Havnefesten – men det er nu kun historie. Det er alene Bylauget som lægger kræfter i til dette arrangement. Såfremt der sidder nogle med gode ideer til nye aktiviteter i denne sammenhæng, så hold jer endelig ikke tilbage.

 

Søndagsfrokosterne er også blevet en fast del af årets gang i byen. Datoerne bliver fastlagt for et år ad gangen, og kan ses på hjemmesiden og i ”Gershøj nyt”, som husstandsomdeles. Een af spisningerne har vi kombineret med bankospillet og i den forbindelse ændret frokosten til Brunch. En anden af frokosterne er ændret til ålekalas – det er yderst populært. Det er altid muligt at være med til at medvirke i de enkelte frokoster med egne livretter – bare sig det til Inge.

 

Julen på Trekanten har igen samlet børn og barnlige sjæle til et par dejlige timer sammen efter julegudstjenesten i Kirken. Julemanden kom igen og delte godteposer ud til børnene. Der var ikke meget sne, men der kom da lys på træet. De opmærksomme vil have opdaget, at nissen i løbet af december kiggede forbi Gershøj og legede lidt med lysene på juletræet. Vi pillede det hele ned før Nytårsaften, belært af erfaringerne fra sidste års hærværk.

 

Nytårsfesten på kroen samlede ikke så mange deltagere som tidligere, måske på grund af aflysning forrige gang. Men det gjorde bestemt ikke festen ringere. Vi brugte kun halvdelen af salen og til gengæld inddragede også krostuen som bar, hvilket gav en dejlig ramme. Jeg tror at de sidste gik hjem omkring kl. 05.00. – og alle var enige om at gøre det igen.

 

Nytårskur i Byhuset burde egentlig samle mange trætte folk, så kort tid efter Nytaarsfesten, men det var ikke til at mærke på fremmødet.  Knap 50 deltagere hyggede sig til en dejlig frokost sammen med venner og bekendte i byen. Dette er selvsagt ikke et arrangement som skaber overskud, idet maden er gratis, men det er en af Bylaugets visioner også at skabe arrangementer i byen, som har et klart socialt aspekt frem for det økonomiske.

 

Byhuset gennemgår løbende renoveringer og forbedringer. Vi har for ganske nylig fået malet, og som I kan se er der kommet nye gardiner op, og ovenlyset i den nedre afdeling udskiftet p.g.a. sortsværtning. Der er kommet både nye stole og borde og ikke mindst en ny opvaskemaskine af professionel kvalitet, som kan vaske hurtigt og ved høje temperaturer. Udelyset er endelig blevet repareret, så der er lys rundt om hele bygningen ved aftenstide. Nu mangler vi bare at få lamperne renset for døde myg fra i sommers! Der er altid noget der skal laves. Kaffemaskinen har det ikke så godt mere, så vi er på udkig efter en anden.

Som I kan se udenfor, har vi taget hul på renovering af området foran Byhuset, og vi venter lige nu på at håndværkerne går i gang igen med belægningen, så det hele kommer til at hænge sammen. Vi har haft nogle problemer med at reglerne for lån af lokalet ikke bliver overhold, og i den forbindelse har vi modtaget nogle henvendelser fra naboerne. Men det vil vi gerne vende tilbage til under punktet eventuelt.

 

Lokalplan 25.10 er ikke helt uddebatteret endnu. Nogen af jer vil sikkert kunne huske, at vi tidligere udtalte os med tilfredshed over de opnåede resultater i denne sammenhæng. Vi er imidlertid blevet gjort opmærksomme på, at der er tegn på opførsel af ulovlige bygninger på Vissegaard i strid med lokalplan 25.10, samt at strandstien er endog langt fra hvad vi kunne ønske os.

Bylauget arbejder derfor fortsat videre med denne sag. Næste skridt er et møde med borgmesteren samt forvaltningen på åstedet, med henblik på at opnå nogle tilfredsstillende løsninger for byens borgere, som ønsker at kunne færdes langs fjorden over til Helenekilde – som i øvrigt i dag er skæmmet af et el-hegn.

 

Derudover er der naturligvis mange mindre spørgsmål, som vi løbende behandler i Bylauget. Jeg kan f.eks. nævne spørgsmålet om mobildækning i området, kørsel på Havnevejen, snerydning – eller mangel på, afhentning af affald, nye tiltag, bankospil o.s.v. o.s.v.  men som ikke har fået særskilt plads i denne beretning.

Jeg vil afslutningsvis takke alle i bestyrelsen for en aktiv indsats i Bylaugets arbejde og i det arbejde der følger med i den anledning. Også en tak til suppleanter og revisorer for jeres indsats.

Og sluttelig vil jeg takke jer medlemmer for opbakning af vores arrangementer, som stadig er velbesøgte. Også en tak til de af jer som også giver en hånd med det praktiske ved forskellige lejligheder.

 


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 2. Marts 2008 kl. 12:00 i Byhuset

 

Dagsorden:

 

        1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

        2.      Oldermandens beretning.

        3.      Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

        4.      Valg af kasserer

        5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

        6.      Valg af suppleanter og revisorer.

        7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

        8.      Behandling af indkomne forslag.

        9.    Eventuelt.

 

Der vil være et mindre traktement efter generalforsamlingen.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før

generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

Dirigenten skal fastslå, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamlingen og endelig godkende

og underskrive referatet af generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 


 

Referat af Generalforsamling i Gershøj Bylauget 2007.

 

1.Valg af dirigent.            Visti valgt.

   Valg af referent.            Leif valgt.

   Valg af stemmetællere.  Einer og frue valgt.

   Dirigenten konstaterede generalforsamlingen gyldig.

 

2. Formandens beretning.  Se bilag.

Tilføjelse: bestyrelsen indstiller at Poul Erik Folke bliver æresmedlem. Alle stemte for.

Beretning godkendt.

 

3. Bylaug.             Se bilag.

Stabilt medlemstal, omsætning til havnefest meget flot og der er en difference i regnskabet.

Godkendt.

Byhus.    Se bilag.

Ser ud til, at udlejningen i 2007 slår alle rekorder, og igen en difference i regnskabet.

Godkendt.

 

4. Valg af kasserer.           Ikke i år.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.    Pierre, Leif , Kirsten og Anette genvalgt.          

 

6. Valg af revisorer.          Peter genvalgt

                                    Hanne Bilde Hansen valgt.

7. Valg af suppleanter.      Lis og Poul Erik genvalgt.

 

8. Fastsættelse af kontingent.        Fastholdes.

 

9. Indkomne forslag.         Ingen.

 

10. Eventuelt.

Snak om manglende nytårsarrangement, hundelort, adgangforhold til Byhuset, tilstandene på Trekanten og aktiv deltagelse i havnefesten.

 

Generalforsamlingen afsluttedes med stegt flæsk og stuvede kartofler.

 

Dirigent.                       Referent.

Visti Vegge                   Leif Henriksen

 


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 2. Marts 2007 kl. 18:00 i Byhuset

 

Dagsorden:

 

        1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

        2. Oldermandens beretning.

        3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

        4. Valg af kasserer

        5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

        6. Valg af suppleanter og revisorer.

        7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

        8. Behandling af indkomne forslag.

        9. Eventuelt.

 

Der vil være et mindre traktement efter generalforsamlingen.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før

generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

Dirigenten skal fastslå, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamlingen og endelig godkende

og underskrive referatet af generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 


 

Referat af Generalforsamling i Gershøj Bylaug 2006.

 

 

1.  Valg af dirigent           Visti valgt

     Valg af referent           Leif valgt

     Valg af stemmetællere Poul Erik  og Arne valgt

 

2.  Oldermandens beretning v/Axel:

     Havnefest og St. Hans et hårdt arbejde. Mange tilskuere. Stor træthed blandt de medhjælpende.

Banko vil fremover blive afholdt i efteråret.

1. søndag i advent igen en succes.

Nytårsarrangement på kroen fortsætter, også med fyrværkeri.

Nytårstaffel med meget stort besøg.

Kontakt til Amtet om fremkommeligheden  på strandstien.

Borgermøde om Vissegård. Bylaug i tæt kontakt med kommunen. Ny runde.

Byhuset under løbende udvikling – nu med 2 sæder og nyt køkken. Udebelysning nu i orden, men udearealerne lader stadig meget tilbage at ønske.

21/4 er der ål igen, kulturdage i Bramsnæs.

Gershøj Nyt nu i farver og ny infotavle indkøbt, bliver stillet op ved havnen.

 

Beretningen godkendt.

 

3. Kassereren fremlægger regnskab, vedlagt som bilag.

Pt. 144 medlemmer, medlemstallet er svagt stigende.

 

Regnskab godkendt.

 

4.  Valg af kasserer.                  Inge genvalgt.

 

5.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Trolle og Axel genvalgt, Anette Skårup nyvalgt.

 

6. Valg af suppleanter:               Poul Erik og Lis genvalgt.

    Valg af revisorer:                   Peter og Henning genvalgt.

 

7.  Fastsættelse af kontingent:    uændret på 125 kr.

 

8. Indkomne forslag:                 ingen.

 

9. eventuelt: Pierre fortæller om Bylaugets nye hjemmeside. Opfordring til at kontakte via mail og komme med indlæg til siden.

 

Dirigenten takker for god ro og orden, og opløser generalforsamlingen.

 

Og så står den på forloren skildpadde.

 


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 3. Marts 2006 kl. 18:00 i Byhuset

 

Dagsorden:

 

        1.      Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

        2.      Oldermandens beretning.

        3.      Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

        4.      Valg af kasserer

        5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

                 i.       Axel

                 ii.      Trolle

                 iii.      Inge

                 iV.      Kurt forlader bylauget, ny vælges

        6.      Valg af suppleanter og revisorer.

                 i.       Lis

                 ii.      Poul Erik

        7.      Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

        8.      Behandling af indkomne forslag.

        9.    Eventuelt.

 

Der vil være et mindre traktement efter generalforsamlingen.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

Dirigenten skal fastslå, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamlingen og endelig godkende og underskrive referatet af generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

 

 

 

 

 

Dirigent                                    Referent

Visti Vegge                     Leif Henriksen

 


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 6. Marts 2005 kl. 18:00 i Byhuset

 

Dagsorden:

 

        1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

        2. Oldermandens beretning.

        3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

        4. Valg af kasserer

        5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

        6. Valg af suppleanter og revisorer.

        7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

        8. Behandling af indkomne forslag.

        9. Eventuelt.

 

Der vil være et mindre traktement efter generalforsamlingen.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

 

Dirigenten skal fastslå, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamlingen og endelig godkende og underskrive referatet af generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Send mail til Pierre@gershojbylaug.dk med kommentarer eller forslag til denne side
Opdateret: 2021-12-14